خورشيد فروزان آسمان ولايت، امام هشتم شيعيان حضرت علي بي موسي الرضا(ع)؛ بنا به روايات معتبر ايشان در روز يازدهم ذيقعده سال ۱۴۸ق در مدينه متولد شدند. مادربزرگوارشان «تكتم» نام داشت كه بعد از تولد حضرت، از طرف امام كاظم(ع) طاهره نام گرفت. نام مادر حضرت را «نجمه» نيز گفته‌اند. نام حضرت علي، كنيه ايشان ابوالحسن الثاني و لقبشان رضاست. امامت ايشان در سال۱۸۳ در سن ۳۵سالگي آغاز شد و ۱۹ يا ۲۰سال به طول انجاميد. در رابطه با كرامات و ويژگي هاي شخصيتي ايشان روايات  زيادي در تاريخ آمده است. احمد بن عمر حلاّل مي گويد: مردي به نام أخرس در مكه بود كه پي در پي نام شريف امام هشتم(ع) را به زبان جاري مي كرد و به دنبالش فحش و ناسزا مي گفت. من وارد شهر مكه شدم و يك كارد برنده خريدم و او را نشان گرفتم تا در اولين فرصت او را به قتل برسانم. همين كه سر راهش ايستاده بودم تا به محض مشاهده او را بكشم ناگاه نامه اي از حضرت امام رضا(ع) به من رسيد كه در آن نوشته شده بود كه: « تو را به حق من بر تو، متعرض أخرس مشو پس بدرستي كه خداوند تعالي، ثقه و معتمد من است و او را كافي است.» 
X