مسئولگنجينة هنرهاي تجسّمي سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدسرضوي گفت: هفت تابلوِ نقاشي اروپايي با موضوع طبيعت و با تكنيك رنگ و روغن، در گنجينة هنرهاي تجسّمي آستان قدس رضوي به نمايش درآمد.


امام رضا تي وي

مسئولگنجينة هنرهاي تجسّمي اين سازمان با اعلام اين خبر گفت: اين تابلوها كه بهطور عمده در سبك ناتوراليسم نقاشي شده‌اند، بيشتر به ارائة تصويرهايي زيبااز طبيعت اختصاص دارند.

جمشيداميريان، ضمن معرفي اين تابلوهاي نقاشي، افزود: تابلوهاي «گردشگاه»، «درختو گردشگاه»، «طبيعت بي‌جان»، «ميوه» و تابلوِ «منظره‌اي در ايالت سورة انگلستان»، از جملة اين آثارند.

ويخاطرنشان كرد: اين تابلوها در گنجينة هنرهاي تجسّمي، واقع در طبقة اوّل موزة مركزي آستان قدس رضوي، همه‌روزه صبح و بعد از ظهر، پذيراي بازديدكنندگان است
X