در سفره مرگ آمده است
صدای آمدن دندان بر قلم
همراه با صدای گلوله است
که پشت همین میدان
در ابتدای همین کوچه
بر سینه جوان تو می تازد
و باز میکند آنرا همچون سفره
و لقمه بغض می شود
گلوله می شود
گلوی مرا می بندد
گلوی من بسته است
در سفره مرگ آمده است
منبع:نورپرتال


X